Policy och handlingsplan mot mobbning och droger

Beslutad på styrelsemötet den 24 mars 2010
Västerås Ryttarsällskap är en ideell förening som arbetar för att alla ska känna sig välkomna. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och sitt kamratskap. Hur vi som vuxna och ledare i föreningen agerar påverkar denna utveckling.

Föreningens policy mot mobbning och droger fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna.

Mobbning
Mobbning är upprepande kränkande eller negativa handlingar mot en person.
Den kan vara såväl fysisk som psykisk.

Västerås Ryttarsällskap vill förebygga och stoppa mobbningen genom att ledare visar gott föredöme, bryr sig och tar problem på allvar.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Tobak
Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för inköp av tobak.

Vi tillåter inte att våra ungdomar, under 18 år brukar tobak under träning, tävling eller annan verksamhet som arrangeras/sanktioneras av Västerås Ryttarsällskap.  Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt: Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna.
Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet.  

I samband med barn och ungdomsverksamhet gäller tobaksfri miljö.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Alkohol
Enligt svensk lag är åldersgräns 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år gäller för köp på systembolag.

Inga alkoholhaltiga drycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med verksamhetsutövande för barn och ungdom.

Vi accepterar inte att deltagare och ledare kommer påverkade till verksamhet arrangerad/sanktionerad av Västerås Ryttarsällskap.

Om någon av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.

Vid specifika tillfällen, till exempel sponsorträffar, marknadsaktiviteter och särskild bankett, som arrangeras i samråd med styrelsen tillåts ett normalintag av alkohol för deltagare som fyllt 20 år.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/aktiva agerar vi på följande sätt:

  •  Meddela styrelsen
  •  Enskilt samtal
  •  Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd
  •  Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från sitt uppdrag.

Ansvariga för att dess riktlinjer följs är styrelsen och ledare själva.

Narkotika och Dopningspreparat
Enligt svensk lag är allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Om vi skulle misstänka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt:

  • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år
  • Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
  • Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder.

Ansvariga för att dess riktlinjer följs är styrelsen och ledare själva.

Läs Västerås Ryttarsällskaps drogpolicy >>